Thursday, July 19, 2012

राग - रामकली

मित्रों ! आइए आपको राग रामकली से परिचय कराता हूँ...

राग - रामकली
थाट- भैरव
जाति- षाडव-वक्र-सम्पूर्ण
वादी-

संवादी- सा

न्यास-स्वर :- प
आरोह :- सा ग म प, ध नि सां ।
अवरोह :- सां नि ध  प, म’ प ध  नि ध  प, ग म रे सा ।
पकड़ :- म’ प ध नि ध प, ग म रे सा ।
तान स्थायी :-
१.        निसा गम पप म’प । धप मग रेसा निसा।
२.       निसा गम पध निसा। धनि धप म’ग गम।
३.       सांरें सांनि धप धनि । धप मप गम पध । सांनि धप धप म’प। गम पम गरे सा-।
४.       गंगं रेंगं गंरें सांनि। धप रेंरें सांरें रेंसां। निनि धप मग रेसा । निसा गग पध मप। गम पप मग रेसा।
तान अन्तरा :-
१.      रेंसां रेंसां निध पग। गम’ पध निसां रेंसां।
२.      निसा गम पध निसां। रेंगं गंगं रेंसां रेंसां। निध पम’ धनि सां-।
३.      म’प धनि धप मप । गम पध सांनि धप । म’प धनि सांनि धप।धनि सांरें गंगं रेंसां। रेंसां धप धनि सां।

 

No comments:

Post a Comment